Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług lub zarejestruj się w celu uzyskania szczegółowych informacji o możliwościach inwestycyjnych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności naszej strony internetowej, dostępna dla wszystkich jej użytkowników, ma na celu realizację ochrony prawa do prywatności osób ją odwiedzających, nawiązujących z nami kontakt lub korzystających z naszych usług za jej pośrednictwem. Informacje zawarte w Polityce prywatności stanowią również wypełnienie obowiązków spoczywających na administratorze danych osobowych, wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Informujemy, że wejście na naszą stronę internetową oraz korzystanie z niej oznacza akceptację naszej Polityki prywatności, przy czym zastrzegamy prawo dokonywania w niej zmian, o czym będziemy Państwa informować na podany przez Państwa adres e-mail lub poprzez zamieszczenie stosownej informacji w naszym serwisie.

Informacja o Administratorze danych osobowych (obowiązek informacyjny), którym jest właściciel strony internetowej, spółka Burlington Sp. z o.o. Sp. k., zawarta jest na stronie głównej, pod formularzem kontaktowym, prosimy o zapoznanie się z nią. 
 
Jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu i przez jaki okres je przechowujemy
 
W ramach formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej uzyskujemy następujące dane osobowe użytkownika: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Użytkownik strony dobrowolnie podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie, zaznaczając samodzielnie na stronie właściwe okienko zgody. Użytkownik może, ale nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. Zgoda taka może zostać w każdej chwili cofnięta. W celu cofnięcia zgody, prosimy o przesłanie na adres e-mail Administratora, tj. adres: contact@burlington-re.com odpowiedniego żądania, w którym należy podać swoje imię i nazwisko.
 
Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies (patrz poniżej). Podczas korzystania z naszej strony internetowej mogą być także pobierane dodatkowe informacje, tj. adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu.
 
Przetwarzane dane osobowe Administrator może przekazywać spółkom ze swojej grupy kapitałowej, a także osobom współpracującym z Administratorem w zakresie, jakiego dotyczy przetwarzanie danych, w tym dostawcom usług IT.
 
Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO w zakresie bezpieczeństwa Państwa danych oraz urzeczywistniające zasady przetwarzania danych określone w RODO. Informujemy, że Państwa dane pozyskane w ramach strony internetowej są należycie chronione oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych zgodnie z wymaganiami RODO.
 
Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego są one przetwarzane, tj. w przypadku konieczności udzielenia odpowiedzi na pytanie/wiadomość zawarte w formularzu kontaktowym, przez okres niezbędny do udzielenia takiej odpowiedzi (po jej udzieleniu dane są usuwane), zaś w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i/lub marketingowych, do momentu cofnięcia zgody na ich otrzymywanie.
 
Na naszej stronie internetowej mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach, zaś niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
 
Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, może zgodę tę w dowolnym momencie cofnąć. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody, co oznacza, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem dokonywanego przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu w określony sposób, co dotyczy w szczególności odpowiedzi na pytania/wiadomości zawarte w formularzu kontaktowym. Ponadto, zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi dotyczącej naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W sytuacji wystąpienia przez Państwa z jakimikolwiek żądaniem wynikającym z powyższych praw, Administrator odpowie na Państwa żądanie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. W każdym momencie możecie także Państwo zgłaszać do Administratora, na adres: contact@burlington-re.com skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień.
 
W przypadkach dozwolonych właściwymi przepisami prawa, Administrator ma prawo odmówić usunięcia Państwa danych osobowych ze swojej bazy danych. Dotyczy to w szczególności sytuacji niedozwolonego korzystania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
Do naszych klientów

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( „RODO”) informujemy, że Państwa dane osobowe albo zostały nam przekazane bezpośrednio przez Państwa lub też pozyskaliśmy je od naszego kontrahenta, którego jesteście Państwo pracownikiem/współpracownikiem, w związku ze współpracą biznesową pomiędzy naszą spółką a tym podmiotem. Administratorem Państwa danych jest Burlington Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: Warszawa, ul. Grzybowska 2/29, tel. +48 696 350 840, e-mail: contact@burlington-re.com. Będziemy przetwarzać następujące dotyczące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) lub f) RODO, tj. Państwa zgoda lub też konieczność wykonania przez Administratora zawartych umów, zobowiązań biznesowych oraz wykonywanie jego statutowej działalności. Jako Administrator możemy przekazać Państwa dane odbiorcom takim jak podmioty świadczące usługi IT, prawnicze, doradcze, księgowe, wysyłkowe i archiwizacyjne, a także innym spółkom z naszej grupy kapitałowej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy lub realizacji zobowiązań biznesowych, o których wyżej mowa, przez czas obowiązywania umowy lub współpracy biznesowej, a następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń z nich wynikających. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wiadomość została wysłana

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na moje zapytanie/wiadomość.
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w bazie danych administratora w celu przesyłania mi newslettera, który chcę otrzymywać.
Burlington Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grzybowska 2/29, Warszawa, 00-131, z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000331280; REGON 141938530, NIP 5252457109.